TOERREGELEMENTEN

 

Dit Toerreglement beschrijft de algemene regels.

Het deelnemen bij de TT van de Chopper Custom Vrienden ook te noemen C.C.V. betekent verplichte kennisname van en impliciete akkoordverklaring hiermee.

 

Art.1. Dit toer- en evenementen reglement is van toepassing op de door of namens de C.C.V. georganiseerde toerritten en evenementen.

 

Art.2. De organisatie van de C.C.V. , kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die een deelnemer aan een toerrit of evenement oploopt dan wel die een deelnemer aan een toerrit of evenement bewust of onbewust toebrengt aan derden.

 

Art.3. De organisatie behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer, wiens houding of handelen de TT / het evenement schade toe brengt dan wel voor de overige deelnemers en/of derden een gevaar is, van voortzetting van de toertocht/en of het evenement onmiddellijk uit te sluiten.

 

Art.4. Beslissingen van de organisatie zijn bindend.

 

Art.5. Deelnemers van de C.C.V. geven bij voorbaat toestemming om van hen gemaakte foto's/ filmpjes tijdens de TT/ evenementen, te plaatsen op het internet.

 

Art.6. Deelname aan meerdagen tochten van de C.C.V. zijn pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Art.7 . Bij annulering van meerdagen TT moet deelnemer zelf voor de kosten opkomen. Uitrustingseisen ter zake van het motorrijwiel .

 

Art.8. Het motorrijwiel dient in goede conditie te zijn en te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven uitrustingeisen. Voorwaarden ten aanzien van de deelnemers.

 

Art.9 . De deelnemers dienen over de benodigde geldige documenten te beschikken. Voor deelnemers die het motorrijwiel besturen betreft dit voor toerritten en evenementen binnen Nederland: het kentekenbewijs en het rijbewijs. Voor het buitenland dienen deze documenten te worden aangevuld met een paspoort of identiteitskaart, de zogenaamde groene kaart en eventueel benodigde visa en/of internationaal rijbewijs. Voor deelnemers die het motorrijwiel niet besturen doch deelnemen als duopassagier kan binnen Nederland worden volstaan met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Voor het buitenland dient dit te worden aangevuld met een paspoort of identiteitskaart en eventueel benodigde visa.

 

Art.10. Opgelegde boetes tijdens een toertocht of evenement komen voor rekening van degene die de overtreding heeft begaan.

 

Art.11. Mocht het geval zich voordoen dat een deelnemer zich niet houdt aan het toerreglement, dan kan men daar op worden aangesproken door leden van de organisatie .

Let wel, wij zullen ons niet als agent opstellen, maar de veiligheid van alle deelnemers staat bij ons hoog in het vaandel en daar zullen wij op letten.

Het is niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van de overige deelnemers. Wordt de gegeven aanwijzing herhaaldelijk genegeerd, dan kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van deze persoon voor de toertocht/ deelname aan TT van de C.C.V.

 

Toerveiligheidsregels

Het deelnemen aan een toertocht is altijd voor eigen risico.

De organisatie neemt op geen enkele manier de verantwoording op zich met betrekking tot calamiteiten die zich tijdens onze toertochten kunnen voordoen.

Noch is de organisatie aansprakelijk voor enigerlei schade die door deelname aan een activiteit ontstaat.

 

Hieronder staan een aantal regels die nageleefd dienen te worden om een toertocht soepel en zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Alle deelnemers dienen zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van het geldende toerreglement.

Iedereen die tijdens een toerrit of evenement een ongeval veroorzaakt is daar uitsluitend zelf voor verantwoordelijk.

Nooit kan de organisatie hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Vóór vertrek

Zorg dat je motorfiets in orde is: vooral banden, remmen en stuurinrichting en dat je bagage goed vastzit.

Het is verstandig om beschermende kleding en een goed passende en goedgekeurde helm te dragen( dit is niet verplicht).

Zorg dat je een volle tank hebt bij aanvang van de toerrit.

Tijdens de toertocht is alcoholgebruik niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de toertocht.

We proberen stipt op de afgesproken tijd te vertrekken.

Iemand die geen wegen wil afzetten, geeft dit aan de organisatie.